Algemene voorwaarden MWD

 

Algemene Voorwaarden van Meurer Website design

Artikel 1. Begrippen
Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van
Meurer Website Design, hierna: "MWD - ", gevestigd
te 's-Gravenhage en ingeschreven in het handelsregister te Zuid-Holland, onder nummer KvK 27255409.
Afnemer: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en
diensten van MWD wordt gesloten. Overeenkomst: Elke overeenkomst tussen MWD en de Afnemer met betrekking tot de dienst(en) die MWD levert aan de afnemer.
Diensten: De diensten waarvan levering met de afnemer is overeengekomen in de overeenkomst.
Programmatuur: De programmatuur die door MWD aan de afnemer wordt verstrekt of
anderszins ter beschikking wordt gesteld in het kader van de diensten van MWD .
Wachtwoord: Een door MWD aan de afnemer toegekende combinatie van cijfers en/of
letters waarmee de afnemer in combinatie met de gebruikersnaam toegang krijgt tot de diensten van MWD . Gebruikersnaam: De door MWD aan de afnemer toegekende identificatiecode, bestaande uit een combinatie van letters, waarmee de afnemer in combinatie met het wachtwoord toegang heeft tot de diensten van MWD .
IP-adres: Een uniek nummer bestaande uit 4 reeksen cijfers die op het internet gebruikt worden voor het uniek identificeren van machines en/of een locatie.
Domeinnaam: Een unieke naam waarmee of waaronder een website of andere internet gerelateerde dienst of faciliteit aangeduid kan worden, bestaande uit een unieke door de afnemer, binnen de daarvoor gegeven mogelijkheden, gekozen naam gevolgd door een aanduiding voor een land, gebied, of ander uniek soort domein, gescheiden door een punt.

Artikel 2. Algemeen/ toepasselijkheid voorwaarden
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van MWD en elke
rechtsbetrekking tussen MWD en de afnemer.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden treden in de plaats van eerdere Algemene Voorwaarden.
2.3 Bedingen die afwijken van de in de Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met MWD schriftelijk tot stand zijn gekomen en door MWD als zodanig zijn aanvaard.
2.4 Door de afnemer gehanteerde algemene of specifieke voorwaarden zijn niet van toepassing.
2.5 In alle gevallen waarin een overeenkomst met de afnemer eindigt, blijven deze Algemene
Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die overeenkomst noodzakelijk is.
2.6 MWD is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen
gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in veertien dagen na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina's van MWD . Indien de afnemer wijzigingen van de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de afnemer geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard.

Artikel 3. Aanbiedingen en het recht tot stand komen van een Overeenkomst

3.1 Alle door MWD gedane offertes zijn vrijblijvend. MWD heeft het recht
uitgebrachte offertes te herroepen. De offertes hebben, tenzij anders in de offerte aangegeven, een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld in de offerte. De offerte is te allen tijde gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens. 3.2 De Overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de offerte door de afnemer MWD heeft bereikt op de wijze als in Artikel 3 lid 4 aangegeven. Een acceptatie brengt met zich mee dat de afnemer een offerte volledig invult, ondertekent en voorziet van gewenste geldige bescheiden.
3.3 Zolang er nog geen sprake is van een fysieke verbinding of in geval van aanvraag van een domeinnaam, een toewijzing en/of levering van overige diensten en producten die MWD
aan de afnemer levert kan MWD haar gedane aanbod na aanvaarding nog herroepen.
3.4 Aanvaarding door de afnemer van een gedane offerte dient te geschieden door de offerte op iedere pagina geparafeerd en onderaan de laatste pagina ondertekend en gedagtekend per aangetekende post aan MWD te retourneren. Indien aanvaarding niet per aangetekende
post geschiedt, geeft MWD geen garantie voor een juiste c.q. tijdige afhandeling. Indien
dit uitdrukkelijk door MWD wordt aangegeven kan aanvaarding ook op andere wijze, bijvoorbeeld per email of fax geschieden.
3.5 Indien in de acceptatie ten aanzien van de offerte voorbehouden of wijzigingen, in welke
hoedanigheid van welke aard dan ook, door de afnemer zijn aangebracht, komt in afwijking van Artikel 3 lid 2 de overeenkomst eerst tot stand indien MWD aan de afnemer heeft bericht
met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen. Voor zover enige wijziging als bedoeld zou leiden tot een verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de tarieven schriftelijk apart tussen partijen te worden overeengekomen.
3.6 Voor zover de afnemer zich laat vertegenwoordigen, in het bijzonder bij vertegenwoordiging van een rechtspersoon en de vertegenwoordiger derhalve niet in eigen naam een overeenkomst met MWD aangaat, dient deze zijn bevoegdheid tot het verrichten van deze rechtshandeling namens de afnemer aan te tonen.
3.7 Bij het bestellen van de dienst dient de afnemer alle door MWD gevraagde informatie
te verstrekken en de door MWD voorgeschreven bestelmethoden toe te passen. Indien de
afnemer onjuiste of onvolledige informatie verstrekt of niet de voorgeschreven bestelmethode volgt is MWD gerechtigd de dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen of op te schorten.
3.8 Bestaande afnemers van MWD kunnen de mogelijkheid worden geboden een nieuwe
domeinnaam en/of IP adres aan te vragen door middel van elektronische voorzieningen. De aanvraag wordt dan door MWD (per e-mail) bevestigd.
3.9 Afnemer is verplicht op eerste verzoek van MWD daartoe alle documentatie danwel
informatie te verstrekken danwel medewerking te verlenen die noodzakelijk is voor de registratie van een domeinnaam, bij gebreke waarvan MWD het recht heeft de toegekende
domeinnaamregistratie van afnemer ongedaan te maken danwel de registratie procedure te staken en de overeenkomst met de afnemer te beëindigen. Afnemer machtigt MWD reeds nu voor alsdan tot het doen van deze rechtshandeling uit zijn naam, hetgeen echter niet betekent dat MWD verantwoordelijk kan worden gehouden voor het uit eigen beweging versturen van
benodigde informatie naar de betreffende instanties. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt te allen tijde bij de afnemer.
3.10 Indien voor het gebruik of de aanvraag van een bepaalde domeinnaam of een bepaalde
domeinnaamextensie voorwaarden worden gesteld door de instantie die de betreffende domeinnaam danwel extensie uitgeeft dient de afnemer aan deze voorwaarden te voldoen, bij gebreke waarvan MWD het recht heeft de toegekende domeinnaamregistratie van afnemer ongedaan te maken, danwel de registratieprocedure op te schorten.
3.11 Een samengestelde offerte of prijsopgave verplicht MWD niet tot het verrichten van
een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.12 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.13 Een consument heeft het recht zonder opgaaf van redenen af te zien van een dienst van MWD binnen een periode van maximaal dertig dagen, ingaande de dag van het sluiten van de
overeenkomst met betrekking tot die dienst. Deze bepaling is niet van toepassing bij verlenging van een overeenkomst noch voor domeinnaamregistraties. Reeds vooruitbetaalde bedragen zullen binnen 30 dagen worden geretourneerd. Domeinnaamregistraties en setupkosten komen niet in aanmerking voor deze 30 dagen niet goed geld terug garantie.

Artikel 4. De Overeenkomst


4.1 Termijn
De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen. Na afloop van een termijn vindt stilzwijgende verlenging voor éénzelfde periode plaats, behoudens tijdige opzegging door de afnemer of door MWD zoals omschreven in artikel 4 lid 2. De duur van een overeenkomst voor een domeinnaamregistratie is afhankelijk van de aangevraagde extensie.
4.2 Opzegging
Opzegging van een overeenkomst door de afnemer dient minimaal een kalendermaand voor het einde van de overeengekomen termijn te geschieden. MWD heeft het recht de overeenkomst op ieder moment schriftelijk of per e-mail te beëindigen, waarbij een opzegtermijn van een kalendermaand in acht dient te worden genomen. Opzegging door afnemer kan uitsluitend schriftelijk per aangetekende post, waarbij als opzegdatum geldt de datum van de poststempel. Indien de afnemer gedurende een aaneengesloten periode van ten minste vier maanden geen gebruik maakt van de diensten, heeft MWD het recht een aansluiting zonder nadere kennisgeving direct af te sluiten. In geval van beëindiging van de overeenkomst, ongeacht de reden, zal MWD direct na beëindiging van de overeenkomst alle aan de afnemer verstrekte identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes innemen alsmede één maand na beëindiging van de overeenkomst de door MWD voor de afnemer geregistreerde domeinna(a)m(en) bij de desbetreffende instelling(en) opzeggen.
4.3 Prijswijziging
Indien na het sluiten van de overeenkomst binnen 3 maanden een wijziging in de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de met de afnemer overeengekomen prijs. Prijsverhogingen na een periode van 3 maanden zullen worden doorberekend aan de afnemer, doch deze heeft gedurende een kalendermaand na de mededeling aan haar van de prijsverhoging de mogelijkheid om de overeenkomst te beëindigen, op de manier zoals omschreven in Artikel 4 lid 2. Reeds verschuldigde bedragen worden niet gecrediteerd. Bij niet tijdige opzegging vindt stilzwijgende voortzetting van de overeenkomst tegen de verhoogde prijs plaats.
4.4 Meerwerk/extra kosten
Indien MWD ten behoeve van de afnemer werkzaamheden dient te verrichten, uit welke
hoofde dan ook, die niet in een overeenkomst tussen beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd, of indien er kosten ontstaan doordat de afnemer op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt, worden deze
werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra in rekening gebracht.
4.5 Overschrijding dataverkeer
De afnemer is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid
dataverkeer (versturen van gegevens over het internet via de servers van MWD van en
naar de website van de afnemer). Zulks geschiedt conform de bepalingen in de overeenkomst.
4.6 Werkzaamheden door derden
MWD heeft het recht overeengekomen werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Als dan zijn deze voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 5. Prijs
5.1 Alle prijzen voor diensten van MWD worden in rekening gebracht vanaf het
totstandkomen van de overeenkomst. MWD brengt de afnemer de prijzen in rekening door
middel van facturen in euro's.
5.2 Door de afnemer betaalde vergoedingen zien slechts op door MWD verstrekte diensten
en zien derhalve niet op bijvoorbeeld door afnemer te maken of gemaakte telefoonkosten, kosten voor kabelaansluiting of andere kosten voor de verbinding met het systeem van MWD of transport van informatie tussen het systeem van MWD en de afnemer.
5.3 De tarieven en prijzen worden gefactureerd tegen een vast bedrag of op basis van bestede uren. In dat laatste geval zijn de tarieven exclusief reis- en verblijfskosten en worden deze evenals alle overige kosten afzonderlijk in rekening gebracht.
5.4 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typfouten. Voor de gevolgen van typfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
5.5 Alle tarieven en prijzen zoals genoemd in de offerte of de overeenkomst zijn exclusief BTW en andere wettelijke heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle genoemde prijzen zijn in euro's.
5.6 Bij (een) factuurbedrag(en) van meer dan € 350 EURO (drie-honderd-en-vijftig euro) kan MWD een voorschot ter hoogte van de helft van het factuurbedrag van de afnemer verlangen.
5.7 Met betrekking tot gratis diensten, behoudt MWD zich het recht voor om in de
toekomst te allen tijde een nader te mededelen tarief in rekening te brengen aan de afnemer. Voor een dergelijke mededeling zal een termijn in acht genomen worden van 30 (dertig) dagen. Vanaf het moment genoemd in deze mededeling zal MWD de betreffende tarieven in rekening brengen en zal de afnemer betaling daarvan verschuldigd zijn.

Artikel 6. Levering/levertijd
6.1 Na de totstandkoming van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van de afnemer zal MWD zo spoedig mogelijk overgaan tot de levering van de diensten zoals
vermeld in de overeenkomst.
6.2 Een overeengekomen leveringstermijn is niet fataal. Mocht de afnemer bij aanvang van de
overeenkomst menen dat zijdens MWD geen tijdige levering heeft plaatsgevonden dan
dient de afnemer MWD schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te
geven alsnog tot levering over te gaan. Mocht opnieuw levering uitblijven wegens omstandigheden die aan MWD zijn toe te rekenen, dan is de afnemer uitsluitend gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en heeft hij uitsluitend recht op restitutie van reeds betaalde gelden voor de betreffende diensten.
6.3 MWD is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de
leveringstermijn. Een overschrijding verplicht MWD niet tot een schadevergoeding, noch
geeft zij de afnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden.
6.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan MWD de uitvoering van die onderdelen die tot een toekomstige fase behoren opschorten totdat de
afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6.5 Naast de levering van hetgeen in Artikel 6 lid 1 is genoemd krijgt de afnemer de mogelijkheid om voor ondersteuning gebruik te maken van de MWD helpdesk, te bereiken via e-mail en de website van MWD . Deze service is in de prijs inbegrepen, met uitzondering van de kosten om de helpdesk te bereiken.
6.6 MWD is gerechtigd de levering van diensten op te schorten indien zijn gerechtvaardigde twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van de afnemer en aan een door MWD verlangde waarborgsom of zekerheidstelling zoals genoemd in Artikel 7 lid 6 niet wordt voldaan of indien het (nagenoeg) vaststaat dan wel aannemelijk is dat de afnemer niet aan de
voorwaarden van de overeenkomst zal (kunnen) voldoen.
6.7 MWD is eveneens gerechtigd de levering van de diensten zonder voorafgaande
waarschuwing en met onmiddellijke ingang op te schorten of stop te zetten indien:
6.7.1 de afnemer op enigerlei wijze in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden en na ingebrekestelling er geen blijk van heeft gegeven alsnog spoedig na te zullen komen;
6.7.2 MWD aanwijzingen heeft dat er misbruik gemaakt wordt van de geleverde
diensten/programmatuur, al dan niet door de afnemer;

6.7.3 er sprake is van een overmachtsituatie zoals genoemd in Artikel 15 lid 1. 6.8 MWD kan niet tot nakoming van de overeenkomst worden aangesproken zolang zij niet beschikt over alle door de afnemer te verstrekken data, gegevens, content, hard- en software
en/of andere materialen. MWD is voorts niet aansprakelijk voor schade, van welke aard
ook, doordat MWD is uitgegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige
data, gegevens, content, hard- en software en/of andere materialen.
6.9 De afnemer vrijwaart MWD van eventuele aanspraken van derden, die in verband met
de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan afnemer toerekenbaar is.
6.10 MWD kan afnemer nadere termijnen of voorwaarden stellen alvorens dienstverlening
te continueren, voor zover deze nadere voorwaarden passen binnen het kader van de gemaakte afspraken dan wel ingeval zich één van de onder Artikel 6 lid 6 en 7 genoemde situaties voordoet.

Artikel 7. Betaling

7.1 Facturen dienen door de afnemer te zijn voldaan binnen 14 dagen na de op de factuur vermelde datum. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag volledig is ontvangen door MWD .
7.2 Bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.
7.3 Indien de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is de afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en aansprakelijk voor de door MWD geleden en te lijden
schade. Indien MWD tot buitengerechtelijke incasso overgaat komen de kosten daarvan ad
15% over de hoofdsom/factuurbedrag, met een minimum van € 250,- EURO (tweehonderd vijftig euro) en vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de afnemer. Wettelijke rente is verschuldigd vanaf de vervaldata van de facturen tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag.
7.4 Betalingen dienen door de afnemer te geschieden zonder dat hem een beroep op inhouding, korting of compensatie toekomt. Elk beroep van de afnemer op verrekening met een vordering op MWD is uitgesloten.
7.5 Betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de afnemer vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
7.6 MWD is te allen tijde bevoegd een controle uit te voeren naar de kredietwaardigheid
van de afnemer. MWD kan naar aanleiding daarvan redelijke zekerheid - in de vorm van
een waarborgsom of bankgarantie - voor nakoming van betalingsverplichtingen van de afnemer verlangen. Afnemer is verplicht op het eerste verzoek van MWD daartoe, een dergelijke zekerheid te verstrekken.
7.7 Zolang de afnemer geen volledige betaling heeft verricht, blijft een eventueel op zijn verzoek aangevraagde domeinnaam ter beschikking van MWD , ongeacht de rechten welke de afnemer op deze domeinnaam zou kunnen doen gelden. Van die rechten wordt de afnemer geacht afstand te hebben gedaan, tot het moment van volledige betaling van de factuur en eventueel bijkomende kosten. MWD draagt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verliezen door de afnemer van zijn recht(en) op de domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.
7.8 MWD heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te
stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, c.q niet of slechts beperkt te leveren, indien de
afnemer ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens MWD niet na komt dan wel
in strijd handelt met deze voorwaarden. MWD zal de afnemer hiervan tevoren in kennis
stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van MWD kan worden verlangd. De verplichting tot
betaling van de verschuldigde bedragen door de afnemer aan MWD blijft ook tijdens de
buitengebruikstelling bestaan.
7.9 De buitengebruikstelling wordt beëindigd indien de afnemer binnen een door MWD
gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag van minimaal € 150,- EURO (één-honderd-en-vijftig euro) exclusief BTW per geval voor heraansluiting heeft voldaan.

Artikel 8 Verplichtingen van MWD


8.1 Aan de zijde van MWD bestaat een inspanningsverplichting om de overeengekomen
diensten zo optimaal en zorgvuldig mogelijk aan de afnemer te verlenen, met inachtneming van de haar ten dienste staande technische middelen.
8.2 MWD draagt zorg voor de beschikbaarheid van de diensten, waarbij zij zich tot het
uiterste inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. MWD kan niet garanderen dat de
telefoonlijn, kabelverbinding en/of andere verbindingen met MWD en/of het Internet
optimaal gebruik en toegang bieden, in het bijzonder niet wanneer MWD van het gebruik
en de levering van deze verbindingen afhankelijk is van derden (telecommunicatiebedrijven,
kabelexploitanten, etc).
8.3 MWD staat niet in voor geschiktheid van de diensten voor het doel dat de afnemer
voor ogen heeft, ook niet als dit doel vooraf aan MWD kenbaar is gemaakt.

Artikel 9. Verplichtingen van de afnemer

9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de afnemer zelf apparatuur, programmatuur en
hulpapparatuur aan te schaffen om MWD in staat te stellen de diensten zoals
overeengekomen aan hem te verlenen.
9.2 De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van de apparatuur, programmatuur, hulpapparatuur en verbindingen noodzakelijk om de diensten operationeel te laten zijn. De afnemer draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van zijn of haar site.
9.3 De afnemer verricht generlei handelingen, zoals het opstarten van processen/programma's op de systemen van MWD , waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van MWD en/of overige internetgebruikers naar het oordeel van MWD zouden kunnen hinderen.
9.4 Het is niet toegestaan de verbindingen, systemen en de aan de afnemer ter beschikking gestelde opslagruimte/schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden, de openbare orde, de Netiquette, de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: spamming, (moedwillig op grote schaal verspreiden van ongewenste e-mail), inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden, verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken) waarbij de afnemer enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen en/of valse sleutels dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
9.5 Het is de afnemer niet toegestaan zonder toestemming (trachten te) onderzoeken of testen van de kwetsbaarheid van systemen of netwerken van derden of het doorbreken van de beveiliging van die systemen of netwerken.
9.6 Voor schade aan MWD of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met dit artikel is
de afnemer aansprakelijk.
9.7 MWD behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aan de afnemer verstrekte toegang
tot- en gebruik van de diensten en systemen van MWD buiten gebruik te stellen wanneer
de afnemer handelt in strijd met het in de vorige leden gestelde en zijn verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt. Overigens blijft de afnemer in dat geval verplicht de factuur volledig te voldoen en de eventuele schade te vergoeden.
9.8 MWD is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook,
ontstaan door in dit artikel omschreven gedragingen en/of handelingen van de afnemer. De afnemer vrijwaart MWD tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.
9.9 Het is de afnemer niet toegestaan zijn overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende rechten aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen of ter beschikking te stellen, tenzij MWD daaraan voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven.
9.10 Het is de afnemer niet toegestaan hem door MWD ter beschikking gestelde
programmatuur te kopiëren anders dan voor eigen gebruik en voor het maken van back-ups. De afnemer mag aan de programmatuur, alsmede aan de door hem gemaakte back-ups geen wijzigingen aanbrengen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MWD .
9.11 Een gebruikersnaam is persoonlijk en het gebruik daarvan is slechts toegestaan aan de afnemer. Het is de afnemer niet toegestaan anderen onder zijn gebruikersnaam van de diensten van MWD gebruik te laten maken of zijn gebruikersnaam aan derden beschikbaar te stellen.

Artikel 10. Persoonsgegevens / telefoongesprekken

10.1 De afnemer geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte gegevens te
verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een database die MWD
aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de geldende (privacy-)wetgeving opgeslagen en beheerd.
10.2 De afnemer kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van MWD zijn opgeslagen.
10.3 MWD kan persoonsgegevens aan de huidige en toekomstige aandeelhouders van
MWD en de daaraan gelieerde ondernemingen ter beschikking stellen of gebruiken voor
marketingdoeleinden en persoonsgerichte aanbiedingen.
10.4 MWD zal persoonsgegevens niet aan derden meedelen, tenzij dit in overeenstemming
is met het doel waartoe zij zijn verwerkt en/of de afnemer haar daartoe toestemming heeft gegeven of indien zij tot het meedelen is verplicht. Een dergelijke verplichting bestaat onder meer indien deze voortvloeit uit een rechtsplicht, waaronder een aanwijzing van het bevoegd gezag of indien het niet verstrekken onrechtmatig zou zijn jegens derden. Indien MWD op grond van een dergelijke in haar ogen bestaande verplichting gegevens verstrekt en indien vervolgens komt vast te staan dat deze verplichting niet bestond, is MWD niet aansprakelijk voor de daardoor bij de afnemer ontstane schade.
10.5 MWD behoudt zich het recht voor de telefoongesprekken tussen de afnemer en
MWD geheel of gedeeltelijk op te nemen ter verificatie van opdrachten en transacties.
10.6 De afnemer heeft bij een geschil omtrent de inhoud van opgenomen telefoongesprekken het recht om het opgenomen telefoongesprek te beluisteren of daarvan een transcriptie te ontvangen. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor eerdergenoemde doeleinden.

Artikel 11. Programmatuur en Intellectuele eigendom


11.1 Aan de afnemer wordt voor de duur van de overeenkomst een niet exclusief en niet
overdraagbaar gebruiksrecht verstrekt met betrekking tot de programmatuur en de daarbij
behorende gebruikersdocumentatie. De afnemer gaat akkoord met de licentievoorwaarden behorend bij de programmatuur en de documentatie.
11.2 De afnemer onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden van de programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie, anders dan noodzakelijk is voor het normale eigen gebruik van de diensten en back-up doeleinden. Bij het maken van backup kopieën zal de afnemer alle tekens, die bepalend zijn voor eigendom en herkomst, in stand laten.
11.3 De afnemer onthoudt zich van het (laten) aanbrengen van enige wijziging en/of toevoegingen in of het verwijderen van (delen van) programmatuur en/of enige merken, copyright, notices of andere aanduidingen.
11.4 Het is de afnemer niet toegestaan derden gebruik van de programmatuur en/of de daarbij behorende documentatie te laten maken.
11.5 Tenzij schriftelijk anders bepaald, mag de afnemer door MWD geleverde of ter
beschikking gestelde programmatuur, website-ontwerpen of ander materiaal waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, slechts gebruiken op één werkstation en uitsluitend binnen en ten behoeve van zichzelf of van de eigen organisatie. Dit gebruik is een gebruik in object-code en is onderworpen aan de bepalingen van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden en aan de licentievoorwaarden van de leveranciers van niet door MWD vervaardigde programmatuur. Indien en voorzover MWD programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, ontwerpen, rapporten of anderszins door derden ontwikkeld of opgesteld aan de afnemer ter beschikking stelt of levert, zullen daarvoor de gebruiksrechten gelden, waaronder mede begrepen beperkingen voor wat betreft het gebruik, als bepaald in de voorwaarden van die derden, met terzijdestelling van hetgeen bepaald is in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. De afnemer aanvaardt bedoelde gebruiksrechten van derden.
11.6 MWD heeft het recht de geleverde programmatuur te gebruiken voor haar eigen
marketing, reclame en promotie.

Artikel 12. Domeinnamen en IP-adressen

12.1 Indien is overeengekomen, dat MWD voor de afnemer zal bemiddelen bij het
verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
12.2 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn
afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. MWD vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
12.3 Een aanvrager kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van MWD , waarin vermeld
wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
12.4 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de afnemer en de afnemer is volledig
verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De afnemer vrijwaart MWD tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam MWD geen bemiddeling heeft verleend.
Artikel 13. Beheer van de diensten / systemen van MWD
13.1 De diensten van MWD worden, voor zover van toepassing, geleverd conform de
standaardinstellingen van MWD zoals van tijd tot tijd gehanteerd. Deze standaardinstellingen kunnen schriftelijk worden opgevraagd bij MWD welke op verzoek van de afnemer kosteloos ter beschikking wordt gesteld. De standaardinstellingen kunnen te allen tijde door MWD worden aangepast.
13.2 MWD is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar systemen (tijdelijk)
buiten gebruik te stellen en/of het gebruik er van te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud van de systemen, dan wel wegens verbeteringen of vernieuwingen aan die systemen.
13.3 MWD is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure van de
diensten.
13.4 MWD is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de geleverde dienst,
mits zulke wijzigingen niet de functionaliteit of de kenmerken van de dienst nadelig beïnvloeden. Overigens geldt voor gratis diensten dat MWD te allen tijde onvoorwaardelijk gerechtigd is deze aan te passen of te wijzigen. Wijzigingen in de diensten kunnen worden bekend gemaakt op de website van MWD in de betreffende dienstbeschrijvingen.
13.5 Indien de wijzigingen als bedoeld in dit artikel een dermate grote verandering tot gevolg hebben op de werkwijze van onderneming van de afnemer en/of de functionaliteit van de dienst, heeft de afnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
13.6 MWD is niet aansprakelijk voor schade van de afnemer als gevolg van het onder de
voorgaande leden gestelde.

Artikel 14. Ontbinding


14.1 MWD is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten
of deze te ontbinden als op enig moment mocht blijken dat de afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft binnen redelijke termijn alsnog aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, valse of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven, dan wel blijkt dat de afnemer een overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.
14.2 MWD heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder
ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de afnemer in staat van faillissement wordt gesteld, in surséance van betaling verkeert, faillissement dan wel voorlopige surséance van betaling heeft aangevraagd of een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan, er sprake is van beslaglegging, de afnemer onder curatele wordt gesteld, de schuldsanering natuurlijke personen wordt aangevraagd of indien hij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.
14.3 MWD kan bij ontbinding van de overeenkomst de registratie van de domeinnaam van
de afnemer ongedaan maken. Terzake aanvaardt MWD geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 15. Overmacht

15.1 In geval van overmacht kan de afnemer MWD nimmer op haar verplichtingen
aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien MWD niet aan haar
verplichtingen kan voldoen vanwege het niet en/of niet meer tijdig leveren door leveranciers van hun dienst en/of product en/of storingen in een dienst en/of een product van een leverancier, oorlog(s) (gevaar), oproer, molest, brand, waterschade, vorst, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storing in levering van energie, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen. 15.2 Indien door overmacht MWD langer dan één maand niet aan haar verplichtingen kan voldoen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zij het met vergoeding van de inmiddels door MWD gemaakte kosten door de afnemer.

Artikel 16. Limitering van Aansprakelijkheid

16.1 Behalve op de in Artikel 6 lid 2 genoemde restitutie kan de afnemer geen aanspraak maken op enige vergoeding door MWD van welke geleden schade dan ook, ontstaan door het
uitblijven van de levering van de diensten.
16.2 MWD is bij een (haar toerekenbare) tekortkoming in de uitvoering van een
overeenkomst met de afnemer nooit aansprakelijk voor door de afnemer geleden indirecte dan wel gevolgschade (zoals bijvoorbeeld gederfde winst, omzet, gemiste inkomsten) en derhalve niet tot enige vergoeding van dit soort schade gehouden. De afnemer is uitdrukkelijk zelf aansprakelijk voor het gebruik van zijn aansluiting en alle schade die hij in verband daarmee lijdt of kan lijden.
16.3 MWD s aansprakelijkheid is gelimiteerd tot directe, materiële schade die ontstaan is
door een aan haar toe te rekenen tekortkoming, en in alle gevallen beperkt tot een totaal van ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit.
16.4 Schade waarvoor MWD op grond van deze Algemene Voorwaarden aansprakelijk kan
worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan MWD te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. Behalve als de afnemer aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
16.5 De afnemer is zelf aansprakelijk voor het gebruik (en eventueel misbruik) van de toegekende gebruikers/domeinnaam, wachtwoorden en het e-mail adres. MWD is gerechtigd hierin wijzigingen aan te brengen voor zover zij dat nodig acht in het belang van haar dienstverlening. MWD is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens die door de afnemer op haar systemen worden geplaatst.
16.6 MWD is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de afnemer die is
veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de diensten van MWD .
16.7 De afnemer vrijwaart MWD tegen alle aanspraken van derden betreffende schade die
derden lijden als gevolg van het gebruik van de diensten van MWD en/of het internet door
de afnemer.
16.8 De eventuele aansprakelijkheid van MWD voor producten van derden, waaronder
mede begrepen hetgeen genoemd in Artikel 11 lid 5 van deze algemene voorwaarden, zal in geen geval meer omvatten dan hetgeen op betreffende derde of derden verhaalbaar zal blijken.
16.9 De afnemer dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data en programmatuur, onder meer door middel van het maken van afdoende back-ups. MWD is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen van programmatuur bij (uitvoering van) de opdracht door welke oorzaak ook ontstaan.

Artikel 17. Verval van vorderingen

17.1 Alle rechtsvorderingen van de afnemer jegens MWD , aanspraken op
schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen na verloop van een jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

Artikel 18. Geschillen

18.1 MWD spant zich in klachten omtrent de geleverde diensten zo goed mogelijk te
behandelen en tot verbetering van de diensten te komen. MWD is niet gehouden
ontvangen klachten persoonlijk te beantwoorden.
18.2 Mocht de afnemer een klacht hebben over MWD dan dient de afnemer deze klacht zo
spoedig mogelijk eerst schriftelijk aan MWD voor te leggen en MWD in de
gelegenheid te stellen de klacht te verhelpen.
18.3 De afnemer is gehouden alle medewerking te verlenen aan het door MWD in te
stellen onderzoek naar aanleiding van een door de afnemer schriftelijk ingediende klacht. Indien en voor zover MWD van oordeel is dat de afnemer correct, terecht en tijdig heeft geklaagd, dan zal MWD , zulks te harer keuze, ofwel de dienst alsnog op juiste wijze leveren, ofwel de afnemer een korting op de prijs verlenen, ofwel de afnemer terzake voor enig bedrag crediteren. Door de voldoening door MWD aan een van deze herstelverplichtingen zal MWD
jegens de afnemer geheel en al zijn gekweten en niet tot verdere vergoeding zijn gehouden.
18.4 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de afnemer onverlet.
18.5 Alle overeenkomsten die MWD sluit zijn onderworpen aan Nederlands recht.
18.6 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te 's-Gravenhage.

Artikel 19. Bewijs

19.1 De logfiles en de overige al dan niet elektronische administratie van MWD leveren
volledig bewijs op van de stellingen van MWD , behoudens tegenbewijs.

Artikel 20. Slotbepalingen

20.1 Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak of op andere wijze niet toepasselijk worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte zal worden gegeven.
20.1 De afnemer is niet gerechtigd, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van MWD , rechten en plichten uit deze voorwaarden of uit de overeenkomst over te dragen aan
derden.
20.2 De afnemer verleent hierbij op voorhand toestemming en medewerking aan volledige overdracht door MWD van de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde voor zover MWD nakoming van de overeenkomst met de afnemer garandeert.
20.3 Wijzigingen in de bevoegdheid van de afnemer, van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden
zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover MWD eerst van kracht worden nadat MWD daarvan schriftelijk door afnemer in kennis
is gesteld.
20.4 De afnemer is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging en/of factuurgegevens
onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan MWD . De afnemer kiest in haar relatie tot
MWD uitdrukkelijk domicilie op het laatste door afnemer aan MWD schriftelijk
opgegeven adres.
20.5 De afnemer dient ingeval van een mogelijk faillissement, surséance van betaling of
schuldsaneringsregeling MWD hiervan via haar curator of bewindvoerder onverwijld in
kennis te stellen.
20.6 De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van MWD
(www.dewebsitemaker.nl/voorwaarden.html ) en daar vandaan op te halen. Zij worden tevens op verzoek kosteloos toegezonden door MWD . Deze algemene voorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel te 's-Gravenhage gedeponeerd.
Onder nummer: 27255409